ทดม.เร่งลดความแออัดตามแผนการเร่งรัดการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

ทดม.เร่งลดความแออัดตามแผนการเร่งรัดการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดภายในท่าอากาศยานของกระทรวงคมนาคม โดยมีกำหนดเปิดใช้ประตูทางออกขึ้นเครื่องระหว่างประเทศ หมายเลข 11  (Bus Gate 11) เมื่อวันที่ 9 เดือน 9 เวลา 09:00 น. โดยเที่ยวบินแรกเป็นเที่ยวบินขาออกสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD 175 เส้นทาง DMK-MLE เวลา 09:20 น.

1
4
2
3