Archive for October 2018

ทอท.สรุปผลการดำเนินงานด้านการจราจรทางอากาศของปีงบประมาณ 2561

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) สรุปผลการดำเนินงานด้านการจราจรทางอากาศของปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) มีผู้โดยสารใช้บริการท่าอากาศยาน 6 แห่งของ ทอท.จำนวน 139.52 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีเที่ยวบินจำนวน 875,000 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า ผลการดำเนินการด้านปริมาณการจราจรทางอากาศในปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561) ณ ท่าอากาศยาน 6 แห่งของ ทอท.ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่…

Read More

คณะผู้สังเกตการณ์โครงการข้อตกลงคุณธรรม และโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ เยี่ยมชมพื้นที่โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลแก่ นางสาวรัตนาวลี โรจนารุณ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐระหว่างประเทศ กรมบัญชีกลาง นายธานี พุฒิพันธุ์พฤทธิ์ หัวหน้าคณะผู้สังเกตการณ์ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) นายธาราดล สุขสิริ ผู้นำทีมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (assurance team :AT) และคณะผู้สังเกตการณ์โครงการข้อตกลงคุณธรรม และโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 พื้นที่ส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารฝั่งทิศตะวันออกและตะวันตก และพื้นที่ก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 (ซึ่งทั้งหมดเป็นโครงการที่เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม และโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ) เมื่อวันที่ 22 ต.ค.61 ———————————————————- ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420 โทรสาร 0 2535 4099…

Read More

ทอท.เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ ACI Asia-Pacific Regional Environmental Committee ครั้งที่ 10

นายจักรภพ จรัสศรี (แถวแรก ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมของสภาท่าอากาศยานระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ ACI Asia-Pacific Regional Environmental Committee ครั้งที่ 10 ซึ่งจัดให้มีขึ้น เป็นประจำปีละ 2 ครั้ง เพื่อหาแนวทางร่วมกับท่าอากาศยานสมาชิกในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานท่าอากาศยาน ติดตามข้อกำหนดและเอกสารต่างๆ ในระดับสากลฉบับล่าสุด พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใหม่ในภาคอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ ได้แก่ การจัดการเรื่องเสียง ผ่านการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลสถิติ การเตรียมความพร้อมของท่าอากาศยานต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของ สภาพภูมิอากาศ การตั้งเป้าหมายระยะยาวเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้สอดคล้องกับโครงการพัฒนา ท่าอากาศยาน และการจัดการเรื่องการค้าสัตว์ป่า นอกจากนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมการใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงของยานพาหนะเพื่อลดมลพิษทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2561 —————————————————————– ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด…

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ 97 / 2561 วันที่ 20 ตุลาคม 2561 ทอท. นำโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเข้ากระบวนการข้อตกลงคุณธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ 97 / 2561 วันที่ 20 ตุลาคม 2561 ทอท. นำโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเข้ากระบวนการข้อตกลงคุณธรรม   โครงการของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) (ปีงบประมาณ 2554 – 2560) (โครงการพัฒนา ทสภ.ระยะที่ 2) โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ทสภ.และโครงการออกแบบก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ทสภ.ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ให้เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม(Integrity Pact :IP) ประจำปี 2561 นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กล่าวว่า ทอท.ได้นำโครงการของ…

Read More