Archive for January 2019

ทอท.พร้อมต้อนรับและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวชาวจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีน

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) พร้อมต้อนรับและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ชาวจีนที่จะเดินทางมาใช้บริการท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท.ในช่วงเทศกาลตรุษจีน นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กล่าวว่า ในเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2562 มีสายการบินแจ้งขอทำการบิน ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท.ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 35,000 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกับปริมาณจราจรทางอากาศที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 10 –…

Read More

ท่าอากาศยานดอนเมือง กำหนดปิดทางวิ่งฝั่งตะวันตก บางส่วนเพื่อซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่ง

ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กำหนดปิดทางวิ่งฝั่งตะวันตกบางส่วน ระหว่างวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 00.01 น. ถึง วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 23.59 น. เพื่อซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่งให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยในระยะยาว นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง ทอท. กล่าวว่า ทอท.ได้กำหนดปิดทางวิ่งฝั่งตะวันตก (Runway 21R/03L) บางส่วนของ ทดม. เพื่อซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่งเป็นระยะทางประมาณ 150 เมตร จากความยาวทางวิ่งทั้งหมด 3,700 เมตร ซึ่ง ทดม.จะบริหารจัดการโดยเปลี่ยนการใช้งานทางวิ่งฝั่งตะวันตก (21R/03L) ใช้สำหรับอากาศยานวิ่งขึ้นเท่านั้น โดยมีความยาวของทางวิ่งที่สามารถใช้ในการวิ่งขึ้นได้คงเหลือ 3,000 เมตร หลังจากหักความยาวทางวิ่งในส่วนพื้นที่ก่อสร้างและเขตความปลอดภัย ซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานของอากาศยาน และยังคงมีความสามารถในการรองรับปริมาณเที่ยวบินได้ 26 เที่ยวบินต่อชั่วโมง สำหรับทางวิ่งฝั่งตะวันออก (21L/03R )…

Read More

กระทรวงคมนาคม ติดตาม เร่งรัด กวดขัน การลดปริมาณค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

กระทรวงคมนาคม ติดตาม เร่งรัด กวดขัน การลดปริมาณค่าฝุ่นละออง PM 2.5    ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกินมาตรฐานตามนโยบายนายกรัฐมนตรี  สั่งทุกหน่วยงานดำเนินการโดยเร่งด่วนและต่อเนื่อง

Read More