Archive for February 2019

ทอท.จัดงานนำเสนอข้อมูลแก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ประจำไตรมาส 1 / 2562

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นประธานในการประชุมการนำเสนอข้อมูลแก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ประจำไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2562 (AOT Analyst Meeting Q1/FY2019) รวมทั้ง ชี้แจงข้อมูลผลการดำเนินงาน แผนงานในอนาคต และตอบข้อซักถามต่างๆ จากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุน และนักลงทุน โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสนับสนุนข้อมูล เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. ————————————————- ฉบับที่ 12 /2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์  0 2535 5554, 0 2535 6420 โทรสาร   0 2535 4099 อีเมล :…

Read More

ทอท.จัดประชุมเชิงอภิปรายเรื่อง “การสร้างความร่วมมือทางด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย” (Thailand Aviation Safety Cooperation Conference)

ทอท.จัดประชุมเชิงอภิปรายเรื่อง “การสร้างความร่วมมือทางด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย” (Thailand Aviation Safety Cooperation Conference) (22 กุมภาพันธ์ 2562) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดประชุมเชิงอภิปรายเรื่อง “การสร้างความร่วมมือทางด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย” (Thailand Aviation Safety Cooperation Conference) โดยมี นาวาอากาศโท ฤทธิรงค์ ก้อนมณี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน) เป็นประธาน ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ นาวาอากาศโท ฤทธิรงค์ ก้อนมณี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน) กล่าวว่า หลังจากที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) ได้ปลดธงแดงให้ประเทศไทย ทำให้อุตสาหกรรมการบินมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผู้ให้บริการ (Service Provider) เช่น ผู้ดำเนินการเดินอากาศ ผู้ดำเนินงานสนามบินสาธารณะ และผู้ให้บริการจราจรทางอากาศจึงต้องเตรียมความพร้อมในทุกมิติโดยเฉพาะด้านมาตรฐานและความปลอดภัย…

Read More

ข่าวผลการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 3 / 2562 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

1. เรื่อง ความคืบหน้าแนวทางการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร หลังที่ 2 (Terminal concourse A Annex) ตามที่คณะกรรมการ ทอท.ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 อนุมัติให้ ทอท.จ้างกลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงานดีบีเอแอลพี-นิเคนเซกเก เป็นผู้รับจ้างงานสำรวจออกแบบโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) และต่อมาได้มติในการประชุมครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 รับทราบรายงานแนวทางในการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ทสภ.ให้เหมาะสมกับความต้องการของสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้ชะลอการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 นั้น ฝ่ายบริหาร ทอท.ได้รายงานความคืบหน้าแนวทางการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร หลังที่ 2 (Terminal concourse A Annex) ให้คณะกรรมการ ทอท.ทราบ สรุปได้ดังนี้ 1.1 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561…

Read More

ทอท.ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นางฉฎาณิศา ชำนาญเวช รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) พร้อมด้วยพนักงาน ทอท.ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี เนื่องในโอกาสที่พระองค์เสด็จฯ มาประทับรักษาพระอาการประชวร เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ตลอดจนสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยพสกนิกรมาโดยตลอด ————————————————- ฉบับที่ 9 / 2562 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420 โทรสาร 0 2535 4099 อีเมล aot_media@airportthai.co.th

Read More